E-shopy našich klientů pojištěny na dvacet miliónů korun

Ať již využíváte internetový obchod ShopCentrik nebo FastCentrik, měli byste vědět, že je NetDirect pojištěn na škody, které Vám může svými aplikacemi nebo prací způsobit. Také Vás možná zaujme, že během uplynulých dvou let, kdy jsme pojištěni, nedošlo k nahlášení jediné pojistné události a pojišťovna díky tomu přistoupila na zvýšení pojistného rozsahu z 5 miliónů na 20 miliónů korun.

Lišíme se v detailech, ale těch podstatných

Jeden z našich klientů se nedávno v diskusním fóru vyjádřil, že se oproti některým dodavatelům e-shopů lišíme v detailech, ale v těch podstatných. Dnešní informace je rovněž jedním z „malých detailů“, který momentálně nemusíte vnímat jako důležitý, ale může se stát, že jej jednou oceníte, protože softwarové aplikace a hardware mohou trpět poruchami a stát se může cokoliv. U nás máte jistotu, že v případě, kdy vám vznikne vyčíslitelná škoda naší „zásluhou“, neodejdete s prázdnou.

Na co se 20 miliónová pojistná smlouva vztahuje

Společnost NetDirect uzavřela pojistnou smlouvu, která ji chrání v případech, kdy by svou činností způsobila klientům škodu, ať na zdraví, majetku, či finanční. Přestože jsme stejným způsobem byli pojištěni dva předchozí roky na částku pěti miliónů korun, rozhodli jsme se pojistku navýšit na dvacet miliónů korun.

Důvodem navýšení částky je snaha maximálně zabezpečit naše klienty i samotnou firmu nejen technickými a organizačními prostředky, ale také pojistnou garancí.

Certifikát vydaný pojišťovacím makléřem MARSH
Certifikát vydaný pojišťovacím makléřem MARSH, který je součástí Marsh & McLennan Companies (MMC), což je mezinárodní společnost poskytující konzultační a zprostředkovatelskou činnost, zaměstnávající 55 tisíc pracovníků a vytvářející příjmy ve výši 11 miliard USD. NetDirect bude uplatňovat jakékoliv své nároky na pojistné plnění z pojištění sjednaného smlouvou s Českou pojišťovnou prostřednictvím makléřské společnosti MARSH s.r.o.

Příčin pojistných událostí samozřejmě může být celá řada. Mezi takové události patří např. chyba způsobená lidským faktorem (chyby programátorů), nebo také přímé materiální škody, které může společnost způsobit provozovatelům internetových prodejen (např. poškození serveru). Dále může dojít k chybám v algoritmech aplikací, které by mohly způsobit přímé finanční škody. Obecně pak platí, že klient musí v případě vzniku škody tuto událost neprodleně nahlásit naší společnosti, a ta musí příčinu odstranit v co nejkratším termínu, aby škoda nenarůstala. Pojišťovna následně vyžaduje dokumentaci celého případu a vyčíslení vzniklých škod.

Omezení na evropské území

Pojistná smlouva se vztahuje na škody způsobené na evropském území. Pro klienty, kteří si své e-shopy přejí fyzicky umisťovat na servery mimo evropské území (zejména USA) se tato pojistka nevztahuje.

Tento typ pojištění není běžným standardem

Tento typ pojištění rozhodně není běžným standardem, který se na počkání uzavírá na přepážce libovolné pojišťovny. Podle informací pojišťoven se jedná o typ pojistky zcela výjimečný vzhledem k velkému pojistnému krytí a obecně velké pravděpodobnosti výskytu pojistných událostí. Uzavření tohoto typu pojistky je pro softwarové společnosti spíše výjimkou.

Dříve než jsme se pojistili, zajímaly se všechny pojišťovny o naše pracovní postupy, organizaci práce, technické a finanční zajištění, dokumentaci k projektům a zastupitelnost servisních pracovníků. Díky tomu, že se řídíme standardy řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, své produkty dokumentujeme a poskytujeme 24 hodinový servis, obstáli jsme jako jedna z mála softwarových společností v těchto požadavcích.

Pojistná smlouva tohoto typu se navíc musí každý rok obnovovat, a o to více nás těší, že jsme za uplynulé roky nezaznamenali jedinou událost, kterou by bylo nutné nahlásit pojišťovně. Pokud k poruchám na technice nebo v aplikacích došlo, byly rychle odstraněny a zákazníkům tak byly škody minimalizovány při dodržení smluvních lhůt na odstranění poruch.

E-shopy bez náhod a nehod

Dagmar Pavelková - finanční ředitelka

Finanční ředitelka Ing. Dagmar Pavelková, Ph.D. se ke zvýšenému pojištění vyjádřila následovně: "Pro další obnovení pojistky a její navýšení jsme se rozhodli i přesto, že dva předešlé pojistné roky měly bezeškodný průběh. To vypovídá o našem technickém i personálním zajištění a také o vyváženém vztahu s klienty. Věřím, že klienti cítí a vidí, že se s jejich podnikáním ztotožňujeme, a jsme ochotni vynaložit více než přiměřené prostředky k jejich ochraně a prosperitě."