K2 Enterprise

Produkt K2 Enterprise je určen firmám, které chtějí mít procesní a organizační strukturu podporovanou informačním systémem. Tento produkt si pořizují společnosti, které od systému očekávají především automatizaci, zjednodušení a maximální přizpůsobení svým podmínkám a specifikům. Efektivita spočívá v nahrazení uživatelských zásahů všude tam, kde je to možné. Zákazníci K2 Enterprise chápou jako prostředí, které jim umožní realizovat jejich představy a přitom zabezpečí požadované výstupy (ekonomika, sklad, řízení výroby). Ve většině případů jsou to firmy s vysokou úrovní logistiky a s velkým množstvím opakovaných činností. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Cíl

Cílem je vysoké přizpůsobení programu firmě, naladění na prováděné procesy a komplexní využívaní všech možností programu, včetně napojení na externí technologie. Všechny rutinní činnosti řešit informačním systémem, lidskou kapacitu věnovat řízení a rozhodování, pro které systém poskytuje širokou množinu podkladů a nejrůznějších ukazatelů.

Přínos

  • zabezpečení požadovaných výstupů
  • úplná tvárnost a provázanost uživatelských funkcí
  • vysoce propracovaný a komplexní nástroj k zabezpečení primárních potřeb firmy, umožňující vytváření výjimečných vazeb, s možností definice libovolných formátů výstupů
  • správci systému je poskytnuta absolutní kontrola nad správou dat
  • správce systému může rozšiřovat stávající resp. definovat své vlastní datové struktury
  • poskytnutí metodiky, návodu, manuálu a příkladů tvorby speciálních funkčností na míru s využíváním funkcí jádra systému

Výhoda

Ve srovnání s K2 Professional je možné v K2 Enterprise sledovat verze postupů a procesy znázornit graficky. Firmou definované pracovní postupy může K2 Enterprise podporovat řízením procesů. Program umožňuje definovat role, ty přiřazovat uživatelům, vytvářet skupiny a stanovovat pravidla firemních postupů. Použitím schváleného postupu oprávněnou osobou vznikají procesy, jejichž pracovní kroky jsou systémem po uživatelích vyžadovány dle nastaveného algoritmu. Tím je možné pracovat s informačním systémem i tak, že uživatel realizuje pracovní kroky požadované po něm systémem (díky konkrétnímu procesu napříč jednotlivými moduly) a ty ovlivňují vytváření dokladů a změny v systému.

Společný znak

Ochrana investice spočívá ve sjednocení informačního systému s aplikací na řízení procesů. Tím odpadá nutnost vytvářet, programovat a udržovat komunikační rozhraní mezi K2 Enterprise a aplikací na Workflow. Návyky, které uživatelé získali používáním K2 Business nebo K2 Professional, zúročí v definici pracovních postupů a při používání procesů.

Popis

K2 Enterprise představuje vyspělý, moderní a vysoce provázaný informační systém, který je přednostně doplňován novými funkčnostmi. Tyto funkčnosti se zaměřují především na vytváření prostředí a podmínek podpory, pomocí které konzultanti upravují specifické chování aplikace na míru. Cílem je vytvořit poměrně širokou aplikaci přesahující obvyklé hranice informačního systému možnostmi komunikace, automatizace a prezentace dat. K2 Enterprise umožňuje získat tiskové výstupy z definovaných pracovních postupů jako elektronickou dokumentaci vyžadovanou např. normami pro řízení jakosti.

Obchod

K2 Enterprise využívají firmy, u nichž je vhodné nasazení složité a silně provázané struktury dokladů (tzv. multidoklady) umožňující definovat vazbu jejich položek na různý počet objednávek, rezervací, dodacích listů, výdejek, faktur atd. Předpokládá odlišné zpracování dokladů na základě volby dodavatele/odběratele, zejména v oblasti cenotvorby, dodacích podmínek, jazykové mutace a formátu výstupů. Informace z karty zboží o cenách, alternativních měrných jednotkách, o množství na skladech apod. jsou často používány i pro internetový obchod a další komunikaci s dodavateli/odběrateli. Jednotná správa dat se týká i nestrukturovaných dat ve formě obrázků nebo připojených dokumentů (návody, certifikáty, osvědčení jakosti, prohlášení o shodě apod.). K2 Enterprise se dobře uplatní ve firmách, ve kterých je složitá logistika a vysoké nároky na komunikaci s vnějším prostředím.

Výroba

Je zaměřena především na vytvoření libovolně složitých technologických postupů a na práci s výrobky ve variantách. Jedná se o vyvíjené, aktuální a historické technologické postupy zohledňující výrobní dávky a způsob výroby. Jednotlivé varianty mají samostatné kalkulace a schvalovací proces.

K2 Enterprise umožňuje vytvářet více typů různých plánů. Lze tak vytvářet například časové prognózy (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé). Implementací plánovacích pravidel s přihlédnutím k charakteru plánovaných položek vznikají obvyklé plánovací metody (MRP I, MRP II, TOC, Kanban, APS). Zapracováním existujícího postupu poskytuje obsluze obraz o možných termínech realizace a o materiálovém pokrytí.

Důraz je kladen na přizpůsobení modulu dle charakteru výroby. Základem k tvorbě speciální funkčnosti je pokrytí výroby materiály v závislosti na jejích vlastnostech. Mezi jinými jde o podrobnost ve sledování kvality sestavováním různých pohledů na příčiny zmetkovitosti dle výrobku, stroje, zaměstnance atd. Dále jde o nadstandardní provázání s procesy obchodu (např. smluvní řízení) a zásobování (např. poptávková řízení dodavatelů). Obvykle se předpokládá hodnocení dodavatelů s dopady na řízení výroby a výstupní kvalitu.

Účetnictví

Hlavní posun oproti verzi K2 Professional spočívá v definování procesní závislosti vlastního postupu navedení a zpracování dokladů. Jednotlivé funkce je možné učinit závislé na naprosto konkrétním pracovním postupu jednotlivých uživatelů. Tím lze do ekonomiky a účetnictví firmy promítat organizační schéma společnosti.

Společnosti vždy kombinují všechny softwarové možnosti získání výsledků o ekonomickém obrazu firmy a jednotlivých předmětů činnosti - vytváření sestav jako primární způsob obsažený ve vlastní aplikaci, tvorba datových kostek a specifických pohledů do datového skladu a v modulu Ekonomických analýz pro svou potřebu vytvářené rozbory. Ve všech těchto nástrojích lze s výhodou využít členění pohybů v primárních dokladech až na úroveň střediska, zakázky, produktu, zodpovědné osoby a na další dvě uživatelsky volitelná třídění. Lze tak oddělit zisková oddělení a výrobky včetně nosných a nutných činností firmy, od ztrátových akcí a produktů.

Implementace

K2 Enterprise lze nasadit výhradně na základě smlouvy o dílo ve spolupráci s dodavatelem. Projekt implementace vypracovaný před jejím uzavřením popisuje procesy, které bude klient používat, se zaměřením především na ty, které se budou upravovat. Způsob úpravy a její vizualizace je součástí projektu. Implementace tak zahrnuje nejen konfiguraci a přizpůsobení systému požadavků zákazníka, ale i školení, testování a dohled při zahájení rutinního provozu. Tím má klient garantovánu požadovanou funkčnost, její cenovou náročnost a termíny realizace. Poměr speciálů vytvořených na míru k použití standardu K2 Enterprise je posunut ve prospěch úprav ve srovnání s K2 Professional.

Technologie

K2 Enterprise je určen pro firmy s vysokou náročností na počet zpracovávaných dokladů, s velkým počtem položek a uživatelů. K2 Enterprise je automaticky nastaven na paralelní zpracování dat k provozování nad databázemi Oracle nebo Microsoft. Podle velikosti dat a počtu zpracovávaných dokladů je volena verze databázového stroje, clusterový provoz, způsob zálohování a serverové konfigurace. Klienta K2 Enterprise je možné nahradit terminálovým přístupem pro provoz v rámci firemní sítě nebo pro vzdálený přístup.

Kontakt na dodavatele