K2 Professional

K2 Professional je určen firmám, které vyžadují přizpůsobení informačního systému svým podmínkám a specifikům. Hlavním znakem nasazení je jeho lokální přizpůsobení pomocí automatizace pracovních postupů nebo pomocí specializovaných funkčností. Uživatelé očekávají především zjednodušení práce a programovou podporu ve specifických oblastech podnikání. Cílem firmy je přenést do aplikace pravidla a postupy, které lze považovat za rutinní, a je možné definovat jejich algoritmus. K2 Professional si pořizují firmy, které od informačního systému očekávají vyšší přidanou hodnotu než jen administrativní zjednodušení. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Cíl

Cílem je efektivní přizpůsobení programu firmě a firmy programu. Rozsah úprav závisí na četnosti konkrétního procesu a na množství způsobů jeho řešení. Zapracováním potřeb a specifik realizovaného oboru do struktury informačního systému firma sníží chybovost obsluhy, získá podklady k rozhodování a zefektivní předmět činnosti.

Přínos

  • úplná aktivace všech uživatelských funkcí
  • univerzální informační systém s vyváženým poměrem ve standardu vyřešených procesů a pracovních postupů k množství nástrojů a možnostem modifikovatelnosti
  • plná přístupnost k servisním akcím ze strany klienta
  • správci systému je poskytnuta absolutní kontrola nad správou dat
  • správce systému může rozšiřovat stávající resp. definovat své vlastní datové struktury
  • poskytnutí metodiky, návodu, manuálu a příkladů tvorby speciálních funkčností na míru s využíváním funkcí jádra systému

Výhoda

Firma může vytvářet složité pracovní postupy a procesy. Využitím registrovaných funkcí je správce schopen definovat podmíněné chování systému odvozené od vkládaných hodnot nebo od naplnění podmínek nutných k pokračování v pracovním postupu. Lze tak do programu vkládat logiku, která souvisí s daty a s předmětem podnikání více než s vytvářeným dokladem.

K2 Professional umožňuje dle konkrétního projektu implementace sestavovat jednoduché funkční akce do složitějších procesů. Výsledná aplikace na rozdíl od K2 Business může evidovat i opakované změny, které uživatel sám realizuje v rámci zpracování obchodního nebo výrobního případu.

Společný znak

Ochrana investice spočívá v přenositelnosti zkušeností, školení uživatelů a pracovních postupů mezi produkty řady K2 Software. K2 Professional má uživatelské rozhraní a logiku ovládání shodnou s produktem K2 Enterprise.

Popis

K2 Professional umožňuje získat rozsah řešených oblastí jako ve verzi K2 Enterprise. Rozdíl není ve funkčnosti těchto produktů, ale především v nutnosti jejich dodatečného pořízení. Hloubka zpracování jednotlivých okruhů a možnosti aplikace jsou shodné.

K2 Professional umožňuje vytvářet diferencované funkční akce jako přijetí poptávky, objednávky, pokrytí objednávky, rezervace zboží, vychystání, výdej, fakturace, platba, zaúčtování a vyhodnocení závislé na okolnostech jejich vzniku (uživatel, místo, kniha, středisko, zákazník, výrobek).

Obchod

Princip řízení obchodních případů využívá vysoce moderní systém propojení položek prvotních dokladů a je shodný s K2 Business. Tím je zabezpečena přehledná a jednoduchá evidence poptávek, objednávek, rezervací, dodacích listů a výdejek, faktur na zboží, výrobky a služby. Komfort obsluhy podtrhuje volitelné a plynulé přecházení mezi libovolnými doklady při zachování sledované položky. K2 Professional poskytuje úplnou variabilitu definice karet dodavatelů / odběratelů, zboží, cen, alternativních měrných jednotek, skladů apod. Popis obchodní položky je podrobnější (ve srovnání s K2 Business), především z pohledu šarží, plánovaných vlastností šarží atd. Veškeré zpracování obchodních případů a pohybů položek v systému K2 Professional tuto podrobnost akceptuje a využívá.

Výroba

Je zaměřena především na vytvoření libovolně složitých technologických postupů sestavených z položek definovaných druhů. Volbou druhů zahrnutých do kalkulace může uživatel simulovat různé nákladové ceny.

K2 Professional obsahuje nástroje k sestavení algoritmu kapacitního plánování. Nasazením plánovacích pravidel s přihlédnutím k technologickým druhům vznikají obvyklé plánovací metody (MRP I, MRP II, TOC, Kanban, APS). Zapracováním existujícího postupu poskytuje obsluze obraz o možných termínech realizace a o materiálovém pokrytí.

Uživatelské rozhraní a napojení na technologie poskytující informace o stavu výroby je v K2 Professional obvykle řešeno zákazníkovi na míru. Důvodem je nutnost urychlit, zjednodušit, automatizovat přenesení informace o stavu rozpracované výroby dělníkem do systému nebo jej z procesu navedení skutečnosti zcela vyloučit. Postupným odváděním výrobních průvodek vzniká průběžná informace o velikosti rozpracované výroby a o diferenci mezi plánem a skutečností.

Účetnictví

Přínos nasazení K2 Professional i v oblasti ekonomiky spočívá především v rozsahu možného přednastavení účetních úkonů. Tím se výrazně mění role uživatelů z rutinních účetních na osoby rozhodující o zaúčtování výjimečných případů. Proto se v K2 Professional účtárna namísto vytváření zápisů v účetním deníku věnuje kontrole.

Přidanou hodnotou K2 Professional je kombinace používání analytických os v prvotních dokladech, speciální upravené struktury ekonomických analýz a zobrazení výstupů v OLAPu. Pohyby v primárních dokladech lze na úrovni položek členit na střediska, zakázky, produkty, zodpovědné osoby a na další dvě volitelná třídění. Promítnutím organizační struktury, firemní hierarchie, produktových skupin, personálního členění atd. do vazeb mezi analytické osy vzniká základ pro výpočet úloh controllingu.

Implementace

K2 Professional předpokládá provedení implementace na základě smlouvy o dílo ve spolupráci s dodavatelem. Před jejím uzavřením je vypracován projekt implementace popisující procesy, které bude klient používat. Uzavřená smlouva zahrnuje nejen konfiguraci a přizpůsobení systému požadavkům zákazníka, ale i školení, testování a dohled při zahájení rutinního provozu. Tím má klient garantovánu požadovanou funkčnost, její cenovou náročnost a termíny realizace. Zodpovědnost za nasazení systému tak přechází ze zákazníka na dodavatele.

Rozšiřitelnost

K2 Professional je možné provázat s funkcionalitou Workflow modulu standardně používaného ve verzi K2 Enterprise. Tím lze povýšit fungování procesu o jeho sledování a řízení. Uživatelé zpracovávají proces správným postupem a získávají nejen přehled o termínech, ale i grafické vyjádření, ve které fázi procesu se aktuálně nacházejí.

Technologie

K2 Professional je určen k provozování nad databázemi Oracle nebo Microsoft. Podle velikosti dat a počtu zpracovávaných dokladů je volena verze databázového stroje a způsob zálohování. Klienta K2 Professional je možné nahradit terminálovým přístupem pro provoz v rámci firemní sítě nebo pro vzdálený přístup.

Kontakt na dodavatele