CÉZAR

Programy CÉZAR se zaměřují na obchodní, účetní a mzdové oblasti se specializací na velkoobchodní a maloobchodní firmy. Lze je pořídit jako samostatné moduly (např. jen skladové programy) nebo jako komplety, které jsou schopny postarat se o vedení kompletní agendy Vaší firmy včetně účetnictví a mezd. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Obchodní programy

Pro firmy, kterým záleží na kvalitní a bezproblémové realizaci obchodních případů, na přehledném vedení skladů a na všem ostatním, co je s obchodováním spojeno, jsou určeny obchodní programy CÉZAR, jejichž výčet následuje.

VELKOOBCHODNÍ SKLAD

Modul VELKOOBCHODNÍ SKLAD je páteří obchodních programů CÉZAR. Zahrnuje jak základní funkce pro vedení skladu jako je vedení skladových karet, vystavování příjemek a výdejek a provádění inventur, tak i kompletní fakturaci a prodej za hotové. Obsahuje řadu informačních funkcí, s jejichž pomocí budete moci vyhodnotit výsledky obchodování Vaší firmy do největších detailů.

Bohatost konfiguračních funkcí Vám umožní přizpůsobit si program svým individuálním potřebám, svému způsobu obchodování, svým nárokům na obsah tištěných dokladů. K dispozici jsou např. funkce pro vedení dealerů, rozvozů, vratných obalů, zboží v komisním prodeji, členění zboží do sortimentů, vedení velikostí, barev, výrobních čísel, čárových kódů, příjímání platebních karet, smluvních ceníků, obratových slev, hotovostních slev, doporučených cen, reklamačního skladu, saldokonta, aktivní kontrolu dlužníků, obalových kont, ...

Program umožňuje vystavovat, evidovat a tisknout faktury, pokladní doklady, stvrzenky, dodací listy, účtenky, prodejky, poštovní poukázky, dobírkové průvodky... Dále se postará o tisk štítků na zboží, tisk adres odběratelů na obálky i štítky, tisk ceníků, nabídkových listů, inventurních soupisek a o tisk mnoha dalších sestav. Všechny tisky lze provádět kdykoli dodatečně a opakovaně, již vystavené doklady lze opravovat, doplňovat apod. samozřejmě pod "přísným dohledem" uživatelsky definovatelných přístupových práv. Vzhled a obsah tištěných sestav a dokladů lze rovněž uživatelsky nastavit. Hlavní skladový program je natolik bohatý, že výše uvedený popis je jen zkráceným výčtem jeho možností.

MALOOBCHODNÍ PRODEJNA

Modul MALOOBCHODNÍ PRODEJNA je v podstatě menší verzí programu VELKOOBCHODNÍ SKLAD a uplatní se tehdy, pokud prodáváte pouze za hotové a nevystavujete faktury a své odběratele neevidujete. V ostatním jsou možnosti tohoto modulu shodné s možnostmi programu VELKOOBCHODNÍ SKLAD.

OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ

Přídavný modul OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ má na starosti kompletní "předehru" před realizací obchodního případu počínaje přípravou nabídky přes přijetí objednávky až po uspokojování objednávek. K základním funkcím tohoto modulu patří mj. vystavování zálohových faktur, rezervace zboží, přehledy o nedostatkovém zboží, vyhodnocení, které objednávky lze uspokojit a které nikoli atd... Modul OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ dále nabízí řadu tiskových výstupu jako např. nabídkový list, potvrzení objednávky, proforma dodací list, proforma faktura, zálohová faktura a další. Pomocí modulu OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ lze objednávky uspokojovat zcela nebo po částech a mít stále plnou kontrolu nad stavem jejich vyřízení. Přídavný objednávkový modul plně a zcela automaticky spolupracuje s hlavním programem VELKOOBCHODNÍ SKLAD a všechny v něm provedené úkony (jako např. rezervace zboží, zadání nového odběratele, uspokojení objednávky atd...) mají okamžitou odezvu ve skladové evidenci.

OBJEDNÁVKY VYDANÉ

Přídavný modul OBJEDNÁVKY VYDANÉ se stará o kontakt s Vašimi dodavateli a to především o plynulé zásobování skladu. V tomto modulu jsou mj. k dispozici funkce pro ruční resp. automatické vystavování objednávek. Zejména režim automatického objednávání Vám nabídne široké možnosti, jak objednat právě a jen to zboží, které se dobře prodává, které je potřeba k vykrytí odběratelských objednávek, které je potřeba jako minimální množství daných položek atd... Tento automatický režim Vám na základě Vámi nastavených parametrů navrhne, jaké zboží se má u koho objednat a kolik. Pomocí modulu OBJEDNÁVKY VYDANÉ můžete vystavovat i nezbožové objednávky, sledovat vykrývání objednávek, tisknout objednávky v cizích jazycích, sledovat, jaké zboží je „na cestě“ atd... Přídavný objednávkový modul plně spolupracuje jak s hlavním programem VELKOOBCHODNÍ SKLAD tak i s modulem OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ. Zejména funkce pro automatické objednávání využívá všech dostupných informací z těchto uvedených programů.

Evidence obalů uváděných na trh a do oběhu

Modul Evidence obalů uváděných na trh nebo do oběhu reaguje na poměrně přísnou novelu zákona o obalech 477/2001 Sb. . Tato novela ukládá všem subjektům, které uvádějí na trh nebo do oběhu zboží balené v obalech nebo distribuované s přepravními obaly, povinnost vést evidenci těchto obalů a prostřednictvím smlouvy s autorizovanou firmou (např. EKO-KOM a.s.) vyřešit jejich likvidaci. Modul pro evidenci obalů zajistí přesnou evidenci obalů v požadovaném rozsahu. Obsahuje základní výkaznictví spojené s touto evidencí a je přímo integrován do skladového programu. Sleduje všechny druhy materiálů v členění a rozsahu, které stanovuje zákon. Mezi hlavní výstupní sestavy tohoto modulu patří oficiální výkaz o produkci obalů, který se čtvrtletně odevzdává autorizované firmě. Důležitou vlastností modulu je, že výkazy lze sestavit i zpětně. Pokud jste tedy cokoli zanedbali, rozhodně není pozdě. S tímto modulem naplníte všechny nároky, které Vám novela zákona o obalech ukládá.

Komunikační manager pro VS

Modul KOMUNIKAČNÍ MANAGER pro VS zajišťuje export a import dat. Jedná se o univerzální rozhraní, které může být použito na stovky typů úkonů a to buď na úrovni spolupráce CÉZAR vs. CÉZAR, tak i pro komunikaci CÉZAR vs. okolní svět. Prostřednictvím Komunikačního managera lze exportovat data do souboru DBF, TXT resp. HTML a importovat (načítat) data do programu CÉZAR ze souborů ve formátu DBF nebo TXT. Nejčastěji se Komunikační manager používá např. pro spolupráci s externími snímači, pro spolupráci s programy jako je Excel apod., při komunikaci mezi pobočkami pro vzdálenou aktualizaci ceníku resp. odběratelů, pro sběr objednávek apod., při komunikaci s internetovým obchodem nebo pro přípravu příloh e-mailů, pro načítání dodavatelského ceníku atd... Komunikační manager je univerzálním nástrojem a jeho použití je natolik variabilní, že nelze vyjmenovat všechna jeho možná využití. Krátce řečeno, modul Komunikační manager otevírá dokořán dveře pro specifické datové operace, které by bylo jinak nutné provádět ručně nebo vůbec.

Rozšíření komunikačního managera o ambulantní prodej

Tento modul rozšiřuje komunikačního managera o možnost importování dokladů pořízených v terénu formou tzv. ambulantního prodeje. V rámci tohoto rozšíření lze provádět speciální typ importu, během kterého se do skladového programu načítají jak výdejky, tak platební doklady tj. faktury a pokladní doklady.

Modul pro ceníkovou a objednávkovou komunikaci se zákazníkem

Tento modul umožňuje nahrávat odběratelům ceník na disketu (případně předávat je prostřednictvím přílohy e-mailu) společně s tzv. "minicézarem", který umožní Vašemu zákazníkovi pohodlně si na svém počítači prohlédnout Vaši nabídku, vystavit a vytisknout objednávku a dokonce tuto objednávku případně uložit zpět na disketu a předat Vám ji zpět k automatickému načtení mezi přijaté objednávky.

Podpora zákaznického displeje, Podpora pokladní zásuvky

Tyto moduly umožňují komunikaci s hardwarovými perifériemi, které se používají v maloobchodních prodejnách a to zákaznickými displeji a pokladními zásuvkami.

Nadstavba pro souhrnné zpracování více nezávislých skladů

Modul Souhrnné zpracování více nezávislých skladů rozšiřuje většinu stávajících informačních funkcí programu CÉZAR: VELKOOBCHODNÍ SKLAD o možnost hodnotit v těchto sestavách více než jeden (aktuální) nezávislý sklad. Tento modul Vám poskytne komplexní informace o hospodaření Vaší firmy jako celku a otevře Vám tím nový rozměr zpracování a vyhodnocení dat. K nejzajímavějším funkcím modulům patří: hodnocení zboží, obraty-zisky-tržby, stav na skladě. Kromě výše jmenovaných funkcí rozšiřuje program i dalších 15 informačních funkcí jako Hodnocení odběratelů, Hodnocení sortimentů, Soupisky prodaného zboží, Hodnocení dealerů, Hodnocení výrobců, Hodnocení regionů, Hodnocení dodavatelů, Hodnocení odpovědných osob, Soupisky přijatého zboží a další. Zajímavé jsou i nové tiskové výstupy.

Výkazy pro INTRASTAT

Se vstupem České republiky do Evropské unie vznikla firmám, které obchodují s partnery z jiných členských států, povinnost sestavování výkazů INTRASTAT. Modul Výkazy pro INTRASTAT do programu zavádí všechny související číselníky, aby bylo možné v zákonem stanoveném termínu a rozsahu všechny nezbytné výkazy sestavit. Modul sestavuje jak Výkaz o odeslání zboží tak i Výkaz o přijetí zboží z jiné členské země EU. Na skladových kartách lze zadávat požadované kódy zboží dle sazebníku, údaje o státu původu zboží atd... a to jednotlivě do karet nebo pomocí hromadného zadávání. K obchodnímu případu lze přiřadit příslušné kódy dodacích podmínek, kódy povah transakcí, kódy druhů dopravy a další povinné údaje. Všechny tyto nové parametry jsou podporovány číselníky, takže nebude nutné příslušné kódy vyhledávat v externích materiálech či příručkách. Modul umožňuje tisknout dané výkazy na tiskárně resp. nabízí možnost jejich exportu do systému IDES. Modul je plně integrován do skladového programu.

Komunikace v EDI

Hlavní funkcí modulu CÉZAR: KOMUNIKACE v EDI je komfortní export a import zpráv ve formátu EDI a to zejména faktur, dodacích listů a objednávek. Je reakcí na požadavky obchodních řetězců na elektronickou výměnu dat. Tyto firmy postupně zavádějí povinnost předávat výše uvedené typy dokladů v elektronické podobě. Modul pro komunikaci v EDI je schopen exportovat faktury (ve formě zprávy INVOIC), dodací listy (DESADV) a importovat a exportovat objednávky (ORDERS). Tyto exporty a importy jsou realizovány ve formátu inHouse (Editel) a to v rozsahu, který je nezbytný k zajištění komunikace s obchodními řetězci resp. se všemi tzv. VAN poskytovateli. Modul je plně integrován do obchodních programů CÉZAR, tudíž veškerá komunikace v EDI probíhá plynulým způsobem dle příslušných, předem nastavených konfigurací, individuálně přizpůsobených jednotlivým obchodním řetězcům (odběratelům).

Učetní programy (rozpis modulů)

Účetní programy CÉZAR se osvědčili jak u firem, které vedou účetnictví sami sobě, tak i u profesionálních účetních firem, jejichž hlavní obživou je vedení účetnictví více firmám. Oběma skupinám uživatelů nabízí účetní programy CÉZAR řadu funkcí a možností k vedení přesné a precizní účetní agendy. Chcete-li tedy zavést do svých účtů řád a pořádek, pak jsou účetní programy CÉZAR správnou volbou.

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE

Programy PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ resp. DAŇOVÁ EVIDENCE mají na starosti kompletní účetní agendu počínaje účtováním do deníku až po zpracování klasických účetních výstupu jako je rozvaha, výsledovka, výkazy zisku a ztrát a další u podvojného účetnictví resp. peněžní deník u jednoduchého účetnictví. Program umožňuje vést analytické účty (u DE podúčty), dále může účtovat dle středisek a zakázek, eviduje JCD, interní doklady, zálohové faktury a splátkové kalendáře, provádí vzájemné zápočty, zpracovává bankovní výpisy, vystavuje příkazy k úhradě, sleduje stav pohledávek a závazků. Podporuje práci s cizími měnami, více účty, tiskne přiznání k DPH, počítá kurzové rozdíly atd... Pořízené doklady a účtování lze snadno opravovat samozřejmě pod dohledem funkcí pro přístupová práva a uzamykání hotových období. Na celou účetní agendu dohlíží podrobná funkce Kontrola účetnictví, která je schopna odhalit případnou nepřesnost uživatele nebo jeho přehmat. Komunikace se skladovým programem je zajištěna automatizovanou importní funkcí.

EVIDENCE MAJETKU k PÚ/DE

Modul EVIDENCE MAJETKU rozšiřuje základní účetní agendu o evidenci hmotného a nehmotného majetku. V programu jsou evidovány všechny nezbytné údaje o majetku, o způsobu jeho pořízení případně vyřazení, o jeho zhodnocování atd... Každý majetek lze přiřadit do příslušné odpisové skupiny, stanovit jeho metodu odepisování, případně individuálně upravit jeho odpisový plán. V konfiguraci programu EVIDENCE MAJETKU lze uživatelsky upravovat odpisové koeficienty, odpisové sazby i limitní částky pro zařazování majetku do evidencí. Dle odpisových plánů jsou programem generovány odpisy do účetního resp. peněžního deníku. Ve verzi majetku pro podvojné účetnictví lze navíc vést nejen daňové, ale také účetní roční resp. účetní měsíční odpisy. Modul EVIDENCE MAJETKU automaticky spolupracuje s hlavním účetním programem a všechny úkony v něm provedené (tzn. jakýkoli nový doklad apod.) se ihned ukládá do příslušných evidenci, případně je účtován do deníku.

Homebanking k PÚ/DE/VS

Modul HOMEBANKING rozšiřuje základní možnosti programu CÉZAR o elektronickou komunikaci s bankou resp. s aplikacemi pro elektronické bankovnictví, které jednotlivé banky svým klientům nabízejí v rámci svých řešení. Základní funkcí nadstavby CÉZAR: HOMEBANKING je exportovat příkaz k úhradě do formátu, který aplikace dodaná bankou načte a elektronicky odešle z provedení. Je-li modul pro HOMEBANKING pořízen k účetnictví (PÚ nebo DE), lze s jeho pomocí nejen odesílat příkazy, ale rovněž automaticky zpracovávat a zaúčtovávat výpisy. Programem HOMEBANKING je možno komunikovat s aplikacemi převážné většiny bank působících na tuzemském trhu (Komerční banka, ČS, ČSOB, GE Capital, EBanka, Citibank, HVB Bank ČR, RaiffeisenBank, VolksBank a další). Podporovány jsou formáty KPC/GPC (ABO), Gemini a MultiCash. Pokud s Vaší bankou dosud nekomunikujete elektronicky, informujte se na jejich informačních linkách, jaké řešení Vám může v této oblasti nabídnout. Pomocí nadstavby HOMEBANKING pak toto řešení propojíte s CÉZARem.

Multilicence pro tisk dokladů z účetnictví

Každá licence účetnictví standardně tiskne doklady pouze s hlavičkou majitele licence. Vedete-li účetnictví více firmám a za tyto firmy potřebujete tisknout doklady (faktury, pokladní doklady) s jejich hlavičkou, pak právě tuto funkci zajišťuje modul Multilicence pro tisk dokladů z účetnictví.

MZDY a PERSONALISTIKA

Modul MZDY a PERSONALISTIKA se postará o kompletní agendu malé resp. velké organizace a to od vedení karet zaměstnanců, přes výpočet mezd až po přípravu a tisk všech nezbytných tiskových sestav a přehledů. Modul podporuje práci s různými typy pracovních poměrů, vede údaje o rodinných příslušnících, o nepřítomnostech, eviduje příplatky za přesčasy, svátky atd... Program MZDY a PERSONALISTIKA obsahuje desítky tiskových sestav, z nichž ty nejdůležitější jsou např. Přehled sociálního pojištění, Výplatní pásky, Výplatní listiny, Přehledy pro zdravotní pojišťovny, Rekapitulace mezd, Evidenční listy, Mzdové listy, Zápočtové listy, Výpočet nemocenských dávek (velké organizace), Potvrzení o zdanitelných příjmech a další. Spolupráce s účetními programy je zajištěna funkcí Zaúčtování mezd, která provede všechny potřebné zápisy do deníku, pokladny i knihy závazků. Společně s tím je vystaven a uložen příkaz k úhradě. Důležité parametry lze měnit uživatelsky, čímž je i tento modul pružný v případě legislativních změn.

Pokladní systémy

Obchodní programy CÉZAR mohou spolupracovat s pokladními systémy, snímači čárových kódů a jinými periferiemi. Na téhle stránce se dočtete základní informace na toto téma. Jakékoli další podrobnější informace Vám rádi poskytneme.

Snímač čárového kódu (připojený k PC)

Lze použít libovolný snímač čárového kódu, který emuluje klávesnici. Tzn. snímač musí načtený kód vložit do klávesnicového bufferu. Spolupráce programu se snímačem je součástí základních funkcí programu bez nutnosti dokoupení žádného speciálního modulu.

Snímač čárového kódu (externí)

Program muže prostřednictvím speciálního modulu pro komunikaci (KOMUNIKAČNÍ MANAGER) spolupracovat se snímači čárového kódu, které nejsou připojeny k PC, a na kterých se data (výdejky, příjemky, objednávky, inventury) pořizují externě. Vytvořený doklad tento speciální modul převezme do programu. Podmínkou je, že data, přicházející z externího zařízení musí mít podobu souboru DBF resp. TXT (a to libovolného složení neboť Komunikační manager je schopen převzít jakoukoli strukturu takovýchto dat).

Zákaznický displej

K ovládání zákaznického displeje je třeba přikoupit speciální modul pro podporu ovládání zákaznického displeje a pokladní zásuvky. V seznamu podporovaných displejů jsou tyto:

 • CD-202L - LCD displej PCU, 2x20 znaků
 • CD-202L4 - LCD displej PCU, 2x40 znaků
 • CD-5220 - Fluorescenční displej, 2x20 znaků
 • DSP800 - Fluorescenční displej, 2x20 znaků
 • IPC - LCD displej IPC, 2x20 znaků, ALPHA.COM
 • IPC2 - LCD displej IPC, 2x16 znaků, ALP.COM
 • TEC-20 - Fluorescenční TEC, 2x20 znaků, LIU
 • UDISPLAY - Displej ovládaný přes "uDisplay"


Pro ostatní typy displejů lze příslušný ovladač v programu jednoduše nadefinovat. Displej však musí být ovládán jedním z těchto zpusobů:

 • displej komunikuje s PC přes standardní zařízení COMx nebo LPTx (LPT1, LPT2...)
 • displej se ovládá přes zařízení, zavedené rezidentním ovladačem (např. zařízení LIU, UDISPLAY...)
 • displej komunikuje s PC prostřednictvím zápisu na konkrétní port (např.10Ch)


Pokladní zásuvka (šuplík)

Programem lze ovládat tyto typy zásuvek:

 • zásuvku připojenou přes tiskárnu, otevíranou speciální escape-sekvencí, kterou tiskárna "propustí" do zásuvky (Pozn.: Není nutné přikupovat modul pro podporu ovládání zásuvek, stačí zapsat escape-sekvenci do definice tiskárny.)
 • zásuvku otevíranou zápisem hodnoty na konkrétní port (např. 1 na port 201h, COM, LPT apod.) (Pozn.: Pro takto ovládánou zásuvku je třeba přikoupit modul pro podporu ovládání pokladní zásuvky.)


Tiskárna malých stvrzenek

Program s většinou tiskáren malých stvrzenek spolupracuje bez problémů. Doporučujeme tiskárny kompatibilní se standardem EPSON (tiskárny EPSON, STAR a další), které jsou připojitelné na tiskový port LPT.

Kontakt na dodavatele