RIS2000

Systém RIS2000 je komplexní modulově řešený podnikový informační systém zpracovaný jako klient-server aplikace pracující v grafickém prostředí Windows na straně uživatele a nezávislá vůči platformě na straně serveru (UNIX, Windows, LINUX). K dispozici jsou moduly účetnictví, majetek, sklady, obchod, manažerská nadstavba TOP-RIS, kalkulace výroby a mzdy. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

RIS2000 - popis

Základní rysy

 • Všechny moduly jsou vzájemně propojené a využívají společnou soustavu číselníků a parametrů.
 • Systém je vysoce parametrizovatelný a umožňuje tak optimální konfiguraci podle potřeb konkrétního uživatele a maximální automatizaci prováděných operací.
 • Víceletá databáze umožňující meziroční porovnání.
 • Možnost uživatelsky definovat účetní období rozdílné od běžných.
 • Důkladně propracovaný systém přístupových práv v několika úrovních.
 • Výstupní dokumenty pro obchodní styk mají předdefinovatelné texty a to i cizojazyčné.
 • Uživatelské úpravy hotových sestav součty, detail, třídění apod.
 • Lze definovat vlastní výstupní sestavy a ukazatele.
 • Výstupní dokumenty lze kromě tisku odesílat též v elektronické podobě (e-mail).
 • Export údajů resp. sestav do jiných aplikací např. MS Office - Excel.
 • Veškeré operace lze provádět v cizích měnách, včetně pokladny.
 • Všechny operace probíhají v reálném čase.
 • Vyřešeno je zpracování typu ústředí pobočky s oboustranným předáváním dat (on-line i off-line).
 • Lze zpracovávat více firem s následnou konsolidací.
 • Maximální bezpečnost dat
 • Konzistence dat
 • Transakční zpracování
 • Možnost replikací
 • SQL standard
 • Práce v grafickém prostředí

 

RIS2000 - moduly

Moduly

 • Účetnictví
 • Majetek
 • Sklady
 • Obchod
 • TOP-RIS (manažerská nadstavba)
 • Kalkulace výroby
 • MZDY - v případě zájmu je možno doplnit systém RIS o mzdový software OK Mzdy partnerské firmy OKsystem s.r.o.


Účetnictví


Kniha závazků

 • pořízení
 • ověření, likvidace, tisk průvodky
 • proplácení
 • příkaz k úhradě tištěný nebo elektronický
 • možnost oddělit výše uvedené funkce a přidělit je různým pracovníkům s příslušným oprávněním
 • více splátek 1 faktury (splátkový kalendář)

Kniha pohledávek
 • uživatelsky definovatelné texty faktur, včetně cizojazyčných
 • automatizované generování upomínek
 • automatizovaná penalizace
 • více splátek 1 faktury (splátkový kalendář)
 • profily pro zrychlení práce s často se opakující fakturací

Pokladní kniha
 • korunová a valutová
 • tisk pokladního dokladu

Bankovní operace
 • obousměrný elektronický styk s bankou

Vnitřní doklady
 • kopírování dokladů pro často se opakující operace
 • automatizované generování storno dokladu


Automatizované zaúčtování operací do hlavní knihy


Hlavní kniha
 • předvahy
 • výsledovky
 • deníky
 • položky na účtech

Saldokonto obchodní i účetní
 • automatizované i ruční párování
 • uživatelsky definovaná párovací kritéria
 • sestavy dle odběratele / dodavatele, časové členění pohledávek a závazků a další

Kniha DPH
 • záznamní povinnost
 • přiznání k DPH

Roční účetní závěrka
 • kursové rozdíly
 • finanční výkazy v plném i zkráceném rozsahu

Vnitropodnikové účetnictví
 • střediska
 • zakázky
 • činnosti


Majetek


Účetní a daňová evidence HNIM

 • dvě vstupní ceny, účetní a daňová
 • historie veškerých operací s předměty
 • možnost vracení operací
 • karty majetku, technické zhodnocení, částečné vyřazení

Odpisy
 • plán a historie účetních odpisů
 • plán a historie daňových odpisů
 • standardní způsoby odepisování – lineární, zrychlené
 • speciální způsoby odepisování – výkonové, proměnlivá sazba a další

Sestavy
 • účetní odpisy za zvolené období
 • daňové odpisy za zvolené období
 • porovnání účetních a daňových odpisů (podklad pro výpočet odložené daně)
 • přírůstky a úbytky za zvolené období (součást přílohy kroční účetní závěrce)
 • inventurní sestavy
 • kontrola na účetnictví a další
 • variabilní třídění, např. podle odpisové skupiny, SKP, názvu, osoby


Operativní evidence DHNIM


Automatizované zaúčtování operací do hlavní knihy

 • zařazení, vyřazení, účetní odpisy
 • technické zhodnocení, částečné vyřazení


Sklady


Evidence skladových zásob s neomezeným počtem skladů včetně konsignačních

 • rozlišení zásob na zboží, materiál, polotovar apod.
 • základní a alternativní měrné jednotky

Evidence speciálních charakteristik zásob jako např.
 • výrobní čísla
 • atesty
 • barvy
 • velikosti
 • sortimenty


Umístění zásob ve skladu


Evidence obalů
 • vazby zásoba - obal
 • uložení zásob v obalech

Oceňování zásob s volitelnou metodou ocenění
 • pevné
 • průměrné
 • FIFO ceny

Sledování pohybů zásob s kompletní dokladovou dokumentací
 • příjemky, výdejky, převodky
 • objednávky
 • žádanky
 • dodací listy

Řízení zásob
 • obrátkovost
 • časový dosah
 • ležáky
 • optimální zásoba

Inventarizace
 • podklady
 • vyhodnocení
 • likvidace rozdílů

Možnost realizace příjmu a výdeje pomocí čárových kódů
 • on-line připojený snímač
 • off-line snímače (přenosné terminály pro sběr dat)

Automatizované zaúčtování pohybů zásob
 • předdefinované kontace
 • kontrola dat před zaúčtováním

Příprava průvodní dokumentace
 • dokladové odbavení
 • okamžitý tisk všech typů dokladů
 • možnost hromadného tisku dokladů

Detailní nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatelů
 • na sklad a pohyb
 • na finanční limit


Obchod


Prodej na fakturu

 • automatizované generování expedičního a dodacího listu z objednávky
 • automatizované založení výdejek z expedičního listu
 • automatizované generování faktury z expedičního a dodacího listu
 • uživatelsky definovatelné texty formulářů včetně cizojazyčných (faktura, dodací list)
 • hromadná fakturace
 • expediční plán


Pokladní prodej

 • prodej za hotové
 • zjednodušený daňový doklad


Realizace prodeje s využitím čárového kódu


Integrovaný obchodní manager

 • obsluha všech prodejních funkcí z jediné obrazovky


Evidence přijatých objednávek

 • rezervace zboží na základě objednávky
 • krátkodobé rezervace bez nutnosti evidence odběratele
 • sledování a plnění objednávek
 • automatické generování objednávek vydaných na základě nesplněných objednávek došlých


Evidence obchodních podmínek zákazníků

 • realizace prodeje v závislosti na obchodních podmínkách


Prodejní ceníky

 • ceníky vázané na konkrétní zákazníky
 • ceníky vázané na skupiny zákazníků


Různé druhy slev

 • slevy množstevní
 • slevy vázané na konkrétní zboží nebo sortiment (např. tzv. akční slevy)
 • slevy závislé na typu objednávky (např. krátkodobá, dlouhodobá, kontraktační apod.)
 • slevy závislé na druhu úhrady (např. sleva při platbě v hotovosti)
 • kombinace slev


Doplňování a objednávání zásob

 • výběr dodavatele
 • převodový můstek mezi interním číslem zboží a číslem zboží dodavatele
 • indikace zboží se zásobou nižším než minimální
 • automatizované generování objednávek zboží se zásobou nižší než minimální


Dodavatelské ceníky

 • import ceníku z formátu EXCEL


Cenové nabídky odběratelům

 • varianty nabídky v závislosti na odebraném množství
 • generování dodacích listů a dalších dokladů z nabídek
 • generování cenových poptávek z nabídek


Cenové poptávky dodavatelům

 • kategorizace cenových poptávek
 • hlídání termínů platnosti
 • generování vydaných objednávek
 • generování cenových nabídek odběratelům z cenových poptávek dodavatelům


Vyhodnocování rentability jednotlivých skupin zboží, statistika prodeje

 • výnosy podle druhu zboží
 • výnosy podle sortimentu
 • výnosy podle odběratelů a výše odběru
 • výnosy podle dealerů
 • meziroční srovnání
 • vyhodnocení motivačních akcí


Automatizované zaúčtování všech operací podle připravených účtových skupin a kontací

 • kontrola dat před zaúčtováním
 • kontrolní sestavy


TOP-RIS

TOP-RIS je nadstavba, která zpracovává údaje z ostatních základních částí systému RIS a přeměňuje je v cenné informace charakterizující ekonomiku a finanční zdraví Vaší firmy. Je určen především pro finanční a obchodní manažery, pracovníky controllingu či vedoucí účetní a umožňuje zpracovávat výstupy za informační oblasti, za které odpovídají. TOP-RIS je ideálním pomocníkem při zpracovávání výročních zpráv, reportů domácím i zahraničním vlastníkům či bankám nebo při vytváření vnitropodnikového systému reportingu a controllingu. Poskytuje informace nejen pro finanční řízení společnosti, ale i pro vnitropodnikové řízení či hmotnou zainteresovanost.

Předností TOP-RIS je vysoká vypovídací schopnost, srozumitelnost informací, grafické vyjádření, modifikovatelné přehledy a statistiky, které často bývají zpracovávány ručním přepisováním, které způsobuje chyby a je pracné. Z každého výstupu je možný jednoduchý odskok na detail (drill down) až jednotlivých účetních položek a dokladů (Platí pro všech moduly TOP-RIS).

TOP-RIS je vytvořen pomocí nástrojů MS Office 97, 2000, XP a 2003 a pracuje nad všemi verzemi software RIS (RIS D++, RIS 2000, RIS-X PROFI), případně nad jinými software. Je nezávislý na prostředí, ve kterém uživatel pracuje - MS Windows 95, 98, NT a XP. Veškeré výstupy a sestavy jsou zpracovány ve formátu MS Excel a tudíž je možné je dále editovat v případě, že zvolený formát nevyhovuje přesně potřebám uživatele. Rovněž je možné vytvářet vlastní přehledy a reporty.


Kalkulace výroby


Kusovník

 • kusovník může obsahovat položky typu: služby, materiál, jiný kusovník
 • sledování verzí a variant kusovníků
 • sledování technologického odpadu a zužitkovaného odpadu
 • schematické zobrazení stromové struktury kusovníku
 • provázanost kusovníku do dalších funkcí obchodního systému (evidence sestav, zaměnitelnost dílů, generování VO rozkladem na díly)
 • export, import položek kusovníku do souboru


Výrobní plány

 • sdružování více výrobků (kusovníků) do plánované výrobní dávky
 • plánování výroby na konkrétní datum výroby nebo na výrobní týden
 • schématické zobrazení stromové struktury kusovníku v položce VP
 • možnost zadání plánované výrobní jednotky pro budoucí zpracování výrobní dávky
 • sledování plnění výrobního plánu
 • propočty vyrobitelnosti výrobků a dostatečnosti zásob materiálu
 • analýza kritických položek materiálu s ohledem na VO a ostatní výrobní plány
 • sledování technologického odpadu a zužitkovatelného odpadu
 • tiskové přehledy opisy


Výrobní dávky

 • sdružování více výrobků
 • rozdělení položek dávky na výrobní jednotky
 • schematické zobrazení stromové struktury kusovníku v položce VD
 • sledování vazby na výrobní plány a jejich plnění (generování VD z VP)
 • sledování technologického odpadu a zužitkovatelného odpadu
 • sledování výrobních čísel k výrobkům a spotřebovanému materiálu (ruční zadání i generování podle masky)
 • sledování atestů/šarží k výrobkům a spotřebovanému materiálu (ruční zadání i generování podle masky)


Generování skladových pohybů

 • hromadné zpracování výrobních dávek (výrobní linka)
 • dílčí generování (provedení výrobně montážního pohybu) pro jednotlivé výrobky přímo ve skladových dokladech
 • možnost sledovat veškeré výrobně montážní pohyby v členění na střediska, činnosti, zakázky

 

Kontakt na dodavatele