Trilex

Trilex je podnikový informační systém jehož tvůrcem je společnost TRINIDON, spol. s r.o. Systém je určen pro malé a středně velké organizace. Jedná se o ideální řešení, které umožňuje vysokou míru přizpůsobení informačního systému konkrétním požadavkům na provoz. Trilex je vysoce stabilní a efektivní informační systém, který je dlouhodobě provozován i v náročných 24 hodinových provozech v České a Slovenské republice. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.
  • Pružnost na požadované úpravy a změny.
  • Dokonalý systém zpracování dat, který zajišťuje vysokou úsporu času při běžné práci.
  • Úspora nákladů založená na dálkové údržbě systému pomocí zabezpečené privátní sítě.
  • Velmi krátký čas potřebný pro implementaci a zahájení ostrého provozu.
  • Správa a údržba systému bez přerušení nebo omezení provozu zákazníka.

Stručný přehled modulů

Účetnictví

Účetnictví nabízí spolehlivé řešení pro přehledné a průkazné vedení účetní agendy dle povinností daných zákonem s maximální provázaností na ostatní moduly informačního systému Trilex.

Finance

Zpracovávají pokladní a bankovní operace s automatickou vazbou na produkty internetového bankovnictví současně propojené se saldem plateb pohledávek a závazků.

Finanční analýzy

Slouží k získávání finančních informací nutných pro interpretování finančních ukazatelů a strategické rozhodování.

Obchod

Poskytuje aktuální informace o odběratelích a dodavatelích. Hlavní předností je možnost dynamicky pracovat s ceníky a cenovými hladinami.

Management nákupu

Slouží k řízení nákupu jednotlivých oddělení. Modul je úzce propojen s plánem nákladů na jednotlivá střediska a účty.

Sklad

Umožňuje snadné řízení skladových pohybů na neomezeném množství skladů. Evidence je možná v pevných, průměrných cenách a metodou FIFO.

Expedice

Řeší prodej a distribuci zboží na základě objednávek s vazbou na rozvozní linky. Umožňuje tvořit nabídky, dodací a ložné listy s následnou fakturací.

Majetek

Nabízí evidenci a správu majetku. Odpisy je možné uživatelsky definovat, vytvářet odpisové plány.

Výroba

Zajišťuje tvorbu technologických postupů, plánování, sledování výroby, tvorbu výrobních příkazů, rekapitulaci výroby a vyhodnocování jakosti produktů.

Terminál

Zpracovává skladové pohyby s využitím zařízení pro čtení čárového kódu.

Bytová správa

Splňuje podmínky nasazení u všech organizací zabývajících se pronájmem bytových a nebytových prostor včetně vedení správy společenství vlastníků jednotek.

Nájem

Umožňuje rychlý přehled o nájemnících a je především provázán na účetní operace. Modul je určen pro organizace, které pronajímají prostory.

Doprava

Slouží k evidenci vozidel, spotřeby pohonných hmot a ujetých kilometrů, tisku stazek, vyhodnocení nákladů vozidel, vyhodnocení řidičů a je propojena s modulem Expedice.

Replikace

Umožňují obousměrnou synchronizaci dat mezi vzdálenými pracovišti.

Handling

Zajišťuje operace s vyúčtováním odbavení letadel včetně souvisejících služeb s přímou vazbou na modul Účetnictví.

Reklamace

Pomáhají sledovat, zpracovat a vyhodnocovat odběratelské a dodavatelské reklamace.

Mzdy

Zabezpečují komplexní zpracování mezd zaměstnanců ve všech typech a velikostech organizací, pro všechny druhy pracovněprávních vztahů s možností různých typů pracovních kalendářů.

Personalistika

Zpracovává data zaměstnanců a pomocí dalších návazných evidencí umožňuje efektivní řízení lidských zdrojů. Základem modulu jsou čtyři vzájemně navazující úrovně - organizační jednotka, funkce, pracovní místo, zaměstnanec.

Kontakt na dodavatele

www.trinidon.cz