VENTUS software

Informační systém VENTUS je otevřený modulární programový systém pro realizaci komplexního řešení v oblasti ekonomiky, komunikace, logistiky a odbytu. Využívá nejmodernější informační technologie a je plně orientován na internetové komunikační rozhraní. Nabízí univerzální prostředek pro výměnu dat v rámci společnosti a jejích poboček, dceřiných společností, holdingových seskupení a obchodních partnerů - dodavatelů i odběratelů. Jednotlivé moduly informačního systému VENTUS lze implementovat nezávisle na sobě dle požadavků zákazníka a jeho aktuální potřeby řešení jednotlivých problémů spojených s činností společnosti. Koncepce a vývoj systému je řízena potřebami uživatelů a vychází z trendů a požadavků současného trhu informačních technologií. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Úvod

Přednosti systému VENTUS

Přednosti systému VENTUS

 • ovládání produktu respektuje standardní zvyklosti z prostředí Windows
 • zabezpečení dat na několika úrovních
 • mnoho automatických funkcí s možností nastavení parametrů funkčnosti
 • možnost převodu dat z jiných systémů
 • možnost definice vlastních sestav dle kriterií uživatele
 • možnost nastavení vzhledu obrazovek pro různé skupiny uživatelů
 • provázanost primárních dokladů se zaúčtováním, možnost kontroly, oprav a náhledů
 • systém podporuje uživatelskou tvorbu zadávacích a zobrazovacích formulářů na úrovních firmy, skupiny uživatelů a jednotlivých uživatelů
 • propracovaný systém uživatelských práv nabízí široké možnosti nastavení přístupu k funkčnosti a ochranu evidovaných dat

 

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

VENTUS Ekonomika je modul pro vedení ekonomické, mzdové, personální, provozní a obchodní agendy společnosti.

Modul VENTUS Ekonomika je členěn do následujících programových agend:

Účetnictví

 • komplexní evidence účetních záznamů společnosti s možností členění na střediska, zakázky a činnosti
 • podpora daňového, účetního, fiskálního a interního období s možnosti vlastní konfigurace
 • obsahuje základní sestavy: Rozvaha, Výsledovka, Cash-Flow, deník, hlavní kniha, apod., je možné vytvářet libovolné položkové sestavy
 • při zadávání analytických účtů nabízí účetní osnova řádky Rozvahy, Výsledovky a Cash-Flow a není tudíž nutná zdlouhavá konfigurace
 • systém podporuje přehledné zpracování DPH s možností tisku aktuálního formuláře pro přiznání k DPH
 • umožňuje účtování v cizích měnách - primární doklady v cizích měnách jsou dle aktuálního kursovního lístku přepočítány na CZK, rovněž je možná evidence v EURO

Banka

 • umožňuje zpracování bankovních výpisů ručně nebo pomocí elektronického platebního styku s bankou (EPS)
 • při zpracování výpisu z banky dochází k automatickému zaúčtování a napárování na faktury
 • možnost neomezeného množství bankovních účtů včetně devizových
 • systém automaticky účtuje haléřové dorovnání i kursové rozdíly
 • přístupová práva lze omezit na konkrétní bankovní účet

Pokladna

 • vedení libovolného množství pokladen včetně devizových a pokladen cenin
 • možnost párování poskytnutých provozních záloh při vyúčtování - možnost sledování okamžitého zůstatku zálohy pracovníka
 • možnost definice uživatele s plnými právy a uživatele s právy pouze pro čtení pro jednotlivé pokladny
 • samozřejmostí je inventarizace pokladní hotovosti, výčetky platidel, denní uzávěrky pokladny, tisk pokladních dokladů, automatické zadávání částky slovy
 • automatické rozúčtování podle předkontací, vazba na účetnictví a finance, tisk pokladní knihy

Číselníky

 • na primárních dokladech se navazují vazby na různé číselníky - číselníky zakázek, středisek, činností
 • promítání vazeb z číselníků při účtování až do archivu
 • číselníky jsou řešeny stromem s libovolným počtem úrovní

Platební žurnál

 • slouží pro přehlednou evidenci a sledování všech plateb ( CASH FLOW), pohledávek a závazků společnosti, včetně údajů o jejich hrazení
 • záznamy platebního žurnálu vznikají po zaúčtování primárního dokladu
 • Předpisy ( vznik pohledávky, závazku) - tabulkové zobrazení předpisů platebního žurnálu zahrnuje všechny existující předpisy rozdělené na dvě skupiny: položky k zaplacení se zobrazí v předpisech záporně( výdaj), položky, které mají být zaplaceny se zobrazí jako kladné ( příjem )

Úhrady ( úhrada pohledávky, závazku) - tabulkové zobrazení všech úhrad platebního žurnálu se zobrazuje rozdělené na dvě skupiny: jako Úhrady -vše co není ještě napárováno jako Úhrady archiv - všechny uhrazené platby

Další funkce platebního žurnálu:

 • Zápočty - tvoří se výběrem z předpisů platebního žurnálu, lze vystavovat oboustranné ( po schválení protistranou) nebo jednostranné zápočty.
 • Dávky - využívají se pro slučování plateb, dávkou se platby sloučí a odešlou k zaplacení do banky jako jedna položka. Při zpracování výpisu z účtu se pak tato položka automaticky rozpadne na jednotlivé faktury. Na dodavatelské dávky lze vytvořit převodní příkaz.
 • Příkazy - převodní příkazy lze vystavovat automaticky z platebního žurnálu ( neuhrazené předpisy) a z dávek, lze vytvářet i ruční příkazy. Agenda převodních příkazů navazuje na agendu banky - přes EPS lze odesílat příkazy automaticky do banky.
 • Upomínky - možnost definice různých úrovní upomínek, možnost vystavení libovolného počtu upomínek, definování vlastního textu upomínky. Systém zabezpečuje kontrolu vystavení pouze jedné upomínky daného typu. V systému je vedena evidence a archivace všech vystavených upomínek.
 • Penále - možnost dělení penále na smluvní a ostatní, daný doklad lze penalizovat pouze jednou. Systém automaticky propočítává předběžné penále před uhrazením dokladu. Penalizovat lze každý doklad zvlášť nebo daného partnera jako celek.V systému je vedena evidence a archivace všech vystavených penalizačních dokladů.

Saldokonto

 • umožňuje sledovat zůstatek jednotlivých účtů po položkách
 • saldokontní jsou všechny položky, které mají účet s příznakem saldokonto
 • k párování dochází na základě shody párovacího znaku ( VS2) a probíhá na základě rovnosti částek na straně Má dáti a Dal
 • zajištění integrity s platebním žurnálem

Vnitřní doklady

 • využití při zaúčtování operací, které nelze zaúčtovat přes ostatní primární doklady
 • použití vnitřních dokladů s kontacemi nebo vnitřní doklady položkové

Pravidelná plnění

 • využití pro definici opakovaných zaúčtování - v případě leasingů, pravidelných splátek apod.

Neúčtované platby

 • využití v případě potřeby zápisu o předpisu platby v platebním žurnále ( existence předpisu platby v žurnále bez požadavku na zaúčtování)
 • jednotlivé platby zůstávají v žurnálu pro možnost sledování jejich úhrady, k zaúčtování dochází až po úhradě
 • neúčtovaná platba je nedaňový doklad, z toho důvodu nemají Neúčtované platby položky

Aktuální sestavy

 • Předvaha Hlavní kniha - v této sestavě jsou účetní zápisy uspořádány sumárně za účet a období
 • Hlavní kniha položkově - v této sestavě jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného položkově, sestavu lze použít i jako konto účtu. Hlavní knihu lze tisknout jednak za účet, období a středisko ( ÚOS) nebo za účet a období ( ÚO)
 • Hospodářský výsledek - sestava nákladů a výnosů s uvedením rozdílu na konci sestavy. Sestava zobrazuje hodnoty nákladových a výnosových účtů za období a na počátku roku
 • Definované sestavy - definovanými sestavami jsou Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Cash Flow. Tyto sestavy jsou již předdefinované a jejich náplň i vzhled odpovídají požadavkům Vyhlášky MF. Definice sestav lze prohlížet, upravovat názvy, doplňovat cizojazyčné názvy.

Majetek

 • agenda Majetek zajišťuje komplexní evidenci majetku včetně zpracování účetních a daňových odpisů, je zajištěna provázanost do účetnictví přes číselníky druhů majetku, důvodů zařazení majetku a důvodů vyřazení majetku
 • pro pohodlné zpracování účetních a daňových odpisů jsou určeny plány odpisů s vazbou na číselník odpisových skupin
 • přehledná definice všech používaných způsobů účetního a daňového odepisování majetku
 • po přiřazení plánů odpisů ke kartám majetku je možné provádět automatické generování odpisů
 • rozsáhlý výstup tiskových sestav - mimo již předdefinovaných sestav (inventární seznam majetku, rekapitulace karty majetku, plán účetních a daňových odpisů aj.) je k dispozici vlastní generátor uživatelských sestav

V systému lze evidovat majetek těchto typů:

 • hmotný investiční majetek
 • nehmotný investiční majetek
 • finanční investice
 • drobný hmotný investiční majetek
 • drobný nehmotný investiční majetek

Pro každou kartu majetku z výše uvedených typů je možno v agendě Majetek dále evidovat:

 • účetní a daňové odpisy
 • rozpady účetních a daňových odpisů
 • příslušenství a technické zhodnocení včetně evidence jejich částečného nebo úplného vyřazování
 • libovolné typy smluv
 • částečné nebo úplné vyřazení karty majetku
 • všechny pohyby na kartě majetku s vazbou na účetnictví
 • přerušení daňových odpisů

Mzdy a personalistika

Kompletní evidence mzdových a personálních agend s důrazem na platné legislativní předpisy. Možnost sledování pracovních výkonů v členění středisek i zakázek, s řešením problematiky evidence docházky a odpracované doby. Agenda obsahuje uživatelsky definovatelné mzdové položky, je zajištěn automatický výstup do ekonomiky.

Doplňkové agendy

Jsou určeny pro zefektivnění práce vrcholového managementu. Poskytují nejrůznější náhledy na data v systému zobrazené v přehledných grafických výstupech. Ve spolupráci se společností Speedware implementujeme produkty MEDIA a Cash Flow Management pro podporu manažerského rozhodování (MIS).

Logistika a odbyt

Logistika a odbyt

Logistika a odbyt
Modul VENTUS Logistika a odbyt je efektivním nástrojem pro evidenci a řízení nákupu a prodeje jednotlivými obchodními úseky. Řeší problematiku skladové evidence, odbytovou a cenovou politiku bez závislosti na konkrétním informačním systému. Základním cílem je právě nezávislost na prostředí informačního systému, nabízí se však široká možnost spolupráce na úrovni exportních a importních rozhraní.

 • Funkčnost modulu je možno pro každého klienta nadefinovat integrací jednotlivých samostatně funkčních softwarových agentů. Tato zvolená metodika patří k pokrokovým projektovým způsobům. Při vývoji byl použit integrovaný balík nástrojů společnosti Sybase - Power Designer 5.0 a Power Builder Enterprise 6.5. V oblasti databází je aplikace laděna s produkty Sybase SQL Anywhere, Sybase SQL Server, MS SQL Server a Oracle SQL.

Hlavní charakteristiky a výhody systému

 • Produkt je řešen z pohledu vícejazyčné podpory, a to jak na úrovni evidovaných dat, menu, tiskových sestav i nápovědy. Vícejazyčná verze je aplikovatelná na jednotlivé uživatele.
 • Základní koncepce uživatelských obrazovek je řešena technologií hierarchického zobrazení ve stromové struktuře.
 • Produkt je řešen koncepčně včetně problematiky samostatných poboček nebo dceřiných společností s automatickými on-line i off-line přenosy a replikacemi.
 • Možnost definice libovolného počtu atributů pro další rozčlenění skladového nebo prodejního charakteru zboží.

Skladové jádro

 • Základní evidence skladových modulů dle nastavené metodiky ( FIFO, průměrné ceny).

Možnosti skladového jádra:

 • rozdělení základního sortimentu do skupin sortimentu
 • skladový systém může pracovat s několika stavy dokladů - pořízený, fyzicky a evidenčně na stavu, uzavřený
 • skladový systém lze nastavit do automatizovaného účtovacího režimu
 • je umožněna práce s definovaným systémem skladových a evidenčních měrných jednotek, nabízí evidenci v různých měnách s přepočty na aktuální měnu
 • je umožněno zpětné přecenění příjmu s automatickou opravou cen ve výdeji, v případě pohybů mezi sklady zabezpečuje kontrolu souladu skladové evidence
 • práce s normami a komplety
 • podporuje evidenci pomocí čárových kódů

Základní volitelný rozsah atributů modulu

Pro podrobnější rozčlenění lze využít nastavení volitelných atributů podle nichž lze parametricky nastavit sledování všech důležitých operací v systému.

 • Sklad - rozdělení evidence na samostatné logické celky
 • Pohyb na skladu - rozdělení skladových operací dle charakteru nebo účetní povahy
 • Jakost - možnost přehledné evidence dle kvality
 • Výrobní číslo - pro sledování pohybu jednotlivých položek
 • Dalšími atributy mohou být: barva, velikost, sezónnost

Modul VENTUS Logistika a odbyt je členěn do samostatně funkčních programových agend:

Centrální katalog

 • rozšiřuje agendu katalog o evidenci nákupních a konkurenčních ceníků, umožňuje nadefinovat registr dodavatelů s vazbou na kódové označení dodavatelů)
 • obsahuje nástroje pro cenotvorbu ( např. manažer marží, který umožňuje nadefinovat pravidla pro tvorbu základního prodejního ceníku z nákupních podmínek)
 • manažer slev umožňuje nadefinovat výpočtová pravidla pro výpočet slev nebo partnerských ceníků, případně vazby maloobchodního a velkoobchodního ceníku

Katalog

 • umožňuje rozdělení sortimentu do libovolného počtu skupin sortimentu v přehledné stromové struktuře dle logických vazeb ( dle dodavatelů, výrobců, způsobu objednávání, prodejnosti apod.)

Obchodní partneři

 • rozsáhlá evidence obchodních partnerů s možností dalšího členění na jejich organizační jednotky ) pobočky, prodejny, provozovny apod.)
 • lze sledovat kontaktní osoby u jednotlivých organizací, pro jednotlivé partnery lze nadefinovat dodací, fakturační nebo poštovní adresy
 • datový rozsah poskytuje přehledný systém obchodních informací pro obchodní a marketingové oddělení

Fakturace

 • umožňuje propracovaný systém prodeje a vystavování výstupních dokladů
 • umožňuje práci s nákladovými listy, dodacími listy, průvodkami k rozvozové trase, daňovými doklady za hotové nebo fakturami
 • systém podporuje zálohovou fakturaci s vazbou nebo bez vazby na následné doklady
 • propracovaný systém dobropisů s kontrolou na původní doklady
 • možnost následné fakturace potvrzených dodacích listů s možností vystavování hromadných faktur
 • možnost nastavení systému slev dle různých způsobů dodání nebo forem úhrad

Prodejna

 • možnost nadefinování libovolného počtu prodejních a platebních míst s evidencí platebních dokladů při prodeji za hotové
 • systém podporuje různé platební režimy - platby kartou, šekem, splátkový prodej)
 • podpora akcí jako jsou předání směny a uzávěrky pokladny, evidence tržeb

Odbyt

 • agenda umožňuje sledovat poptávky a nabídky a jejich vzájemnou provázanost
 • možnost vykrývání požadavků formou blokace na skladě nebo blokace na objednávce vydané
 • možnost vystavení expedičních listů z přijaté objednávky pro rozvoz dle expedičních tras
 • nástroj BACKORDERS - určený k vykrývání požadavků na doplňování zboží na sklad
 • možnost sledování vykrývání objednávek v čase a rozsahu

Zásobování

 • umožňuje zadávat speciální požadavky či samostatně objednávat nadefinovaný sortiment mimo centrální zásobování
 • možnost nastavení kontroly na plnění objednávek dodavateli ( neumožní vstup neobjednaného zboží)

Centrální zásobování

 • možnost sledování pohybu skladových zásob na jednotlivých skladech, nastavení manažeru limitních stavů na skladě ( maximální i minimální)
 • zajištění plynulého zásobování s ohledem na aktuální prodejnost a sezónnost
 • podpora systému předzásobení jednotlivých skladových lokalit
 • evidenční systém umožňuje trvalé sledování obrátkovosti zásob a podporuje plynulé zásobování

 

 

Komunikační modul

 

Komunikační modul

 

Komunikační modul
Prostředek VENTUS - Komunikační modul je vyvinut jako nástroj pro tvorbu nabídkových obchodních podmínek a jako prostředek pro jejich distribuci k obchodnímu oddělení partnera. Produkt využívá moderních technologií - je zpracován ve vývojovém prostředí Sybase PowerBuilder s využitím databází SQL Anywhere. Operačním systémem je MS Windows 2000, MS Windows NT.

 • uživatelsky je produkt velmi příjemný - respektuje standardní MS Windows rozhraní.
 • umožňuje tvorbu přenosové dávky s údaji nutnými pro efektivní vyhodnocení na straně obchodního oddělení
 • pro ochranu komerčních dat je zajištěno kódování dat s využitím 128 znakového klíče
 • poskytuje nástroje pro tvorbu aplikačních cenových podmínek
 • nástroje pro příjem poptávky zboží ze strany odběratele

Celková koncepce a rozsáhlé možnosti informačního systému VENTUS vytvářejí předpoklady pro progresivní řízení celé společnosti.


Produkt VENTUS je vhodným řešením pro následující segment trhu:

 • široké spektrum společností a právních subjektů působících na území České a Slovenské republiky
 • obchodní a výrobní společnosti
 • společnosti poskytující služby
 • státní a soukromé organizace z rozpočtové a příspěvkové oblasti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque accumsan lacinia diam, et viverra elit consequat elementum. Donec rutrum pulvinar orci, eu pulvinar nisi gravida in. Donec in urna metus. Cras lobortis sem vitae velit aliquet viverra pharetra est blandit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque accumsan lacinia diam, et viverra elit consequat elementum. Donec rutrum pulvinar orci, eu pulvinar nisi gravida in. Donec in urna metus. Cras lobortis sem vitae velit aliquet viverra pharetra est blandit.