QI

QI je informační systém s integrovaným vývojovým prostředím pro rychlý vývoj a implementaci aplikací. Díky tomu není oborově orientován a může být s úspěchem použit v oblasti obchodu, služeb, ekonomiky, výroby a státní správy. Uživatel může využívat veškeré funkce aplikace i prostřednictvím Internetu a to v jakémkoli světovém jazyce. Systém je schopen se dynamicky za provozu přizpůsobovat změnám okolí a potřebám zákazníka. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Technologie QI - Úspora a zisk

Společnost DC Concept je předním výrobcem informačních systémů na bázi vícevrstvé architektury. Produkty společnosti jsou na světové technologické špičce. To platí i o systému QI, který je naprosto ojedinělý svou celkovou koncepcí a obrovskou koncentrací špičkových technologií.

QI DNT (QI Data Network Technology)

QI DNT - technologie, díky které mají manažeři celou organizaci plně pod kontrolou. Umožňuje vytvořit informační systém, který bude přesně modelovat organizační struktury a procesy probíhajíci ve Vaší organizaci. Popis reálného dění kolem Vás, hledání a zpracovávání potřebných informací, nutných pro kvalitní řízení podniku je možné bez omezení a bez kompromisů. Již nemusíte přizpůsobovat organizaci Vaší společnosti informačnímu systému, jak je to zatím každodenní nutností, ale informační systém se plně přizpůsobí Vám. QI DNT je technologie síťového datového modelu s vybranými objektovými vlastnostmi. Díky DNT můžete rychle změnit datovou strukturu sytému nebo popis procesu a to za plného provozu systému.

QI IC (QI Internet Connector)

Systém QI může být přístupný všem, kteří to potřebují, prostřednictvím Internetu. QI IC Vám umožní funkčnost Vámi používaného systému QI v prostředí lokální počítačové sítě kompletně posunout do prostředí Internetu. Manažeři, kteří často cestují, mohou do systému přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče. Také pro elektronické obchodování není třeba pořizovat specializovanou aplikaci typu e-commerce, ale stačí prostřednictvím QI IC využít již existující vlastnosti systému. Komunikace mezi Vámi a Vašimi partnery, mezi Vámi a Vašimi pobočkami, mezi Vámi a kýmkoliv, kdo má povolený přístup do Vašeho systému se zrychlí, zkvalitní a zefektivní. Rychlost reakce na změny vnějšího prostředí je důležitá nejen pro podnik samotný, ale zejména pro celý odběratelsko-dodavatelský řetězec. Systém QI má zabudovanou silnou podporu Internetu, jako stěžejního komunikačního a informačního média současnosti a nejbližší budoucnosti. S patřičně vysokou bezpečností je umožněna elektronická výměna informací a dokumentů mezi obchodními partnery (někdy označováno zkratkou B2B - business to business).

QI MLT (QI Multi Language Technology)

Postupně se globalizující svět s sebou přináší vytváření mezinárodních vlastnických struktur podniků, sestavují se mezinárodní pracovní týmy apod. Z toho plyne, že s jedněmi informacemi musí současně pracovat více uživatelů v různých jazycích. Přesně tuto funkčnost zabezpečuje QI MLT. Systém pro práci v jiném jazyce nevyžaduje žádné programové změny a prostě komunikuje stejným jazykem jako právě do systému přihlášený uživatel. Samozřejmostí jsou vícejazyčné tiskové výstupy.

QI DDOD (Distributed Development of Object Databases)

Vyspělá technologie, která umožňuje vysoce efektivní distribuovaný vývoj objektových databázových aplikací. Je založena na transferu objektů, opatřených celosvětově unikátními identifikátory. Dílčí aplikace vytvořené několika nezávislými vývojovými týmy, pomocí vývojového nástroje QI Builder, je možné snadno sloučit do jedné výsledné kompaktní objektové databázové aplikace. Tato technologie otevírá zcela nové pole pro efektivní kooperaci nezávislých vývojářských subjektů a nové možnosti koordinace distribuovaných vývojářských kapacit při tvorbě rozsáhlých informačních systémů.

Flexibilita

Díky použitým technologiím je systém schopen za provozu měnit strukturu uložených dat, doplňovat či měnit vztahy mezi skupinami dat. Stejným způsobem umožňuje modifikovat nadefinované podnikové procesy. Každému pracovníkovi v podniku umožňuje pracovat se společnými daty z jiného úhlu pohledu.

Každému uživateli je poskytnuta možnost individuální konfigurace systému podle jeho specifických potřeb. Celý podnik i jednotliví uživatelé systému QI mohou využívat postupně další a další části systému. Celkové možnosti systému se tak rozšiřují jak po stránce kvantitativní, větší množství funkcí s větší šíří řešené problematiky, tak i po stránce kvalitativní, tj. nové pohledy na společná data, která přinášejí nové informace. Pokud zákazník potřebuje další funkce, které doposud nepotřeboval, mohou být tyto nové funkce do systému doplněny podobně jako další prvek do dětské stavebnice. Doplnění o novou funkci může být prostřednictvím Internetu prakticky okamžité. Zde je zapotřebí zdůraznit, že toto doplnění funkčnosti je provedeno za plného provozu systému. QI je otevřený ke spolupráci či propojení s jinými systémy přes standardní rozhraní Microsoft Windows. Umožňuje propojení s aplikacemi jako jsou např. Microsoft Office, AutoCAD atd., ve kterých mohou být data a informace získané ze systému QI dále zpracované a analyzované.

Rychlost

Instalace a uvedení programového vybavení QI do provozu je snadné a rychlé. Velmi rychlá implementace QI u zákazníka je dána flexibilitou systému podpořenou nejmodernějšími používanými technologiemi. Použití univerzálního datového modelu reality umožňuje pomocí QI DNT modelovat realitu tak, jak ve skutečnosti je. Systémem lze tedy namodelovat cokoliv snadno a rychle, což je u klasických relačních modelů složitější nebo dokonce nemožné. Vytvoření nového pohledu na data, který Vám přinese nové důležité informace je pro každého uživatele dílem okamžiku. Rovněž provádění uživatelských úprav jednotlivých funkcí nebo zveřejnění vybraných dat na Internetu je snadné a řádově rychlejší než jaké je možné dosáhnout kteroukoliv jinou v současné době běžnou technologií. Stejně snadné a rychlé jsou i změny tiskových sestav či formulářů a Vaši pracovníci si tak mohou ve velmi krátké době zcela přizpůsobit uživatelské prostředí svým specifickým požadavkům. To jim následně pomůže zvýšit produktivitu práce. Technologie QI předbíhají svou dobu a nabízí uživateli možnost získat náskok před konkurencí.

Výkon

Při vynaložení minimálního množství energie, času a lidské práce získáte rychle maximální množství přesných informací. Rychlost odezvy, množství zpracovávaných dat, atd. je dáno výraznou měrou použitým databázovým serverem. Proto QI pracuje s nejlepšími databázemi nejrenomovanějších dodavatelů databázových serverů. Celkový vysoký výkon systému je dán kombinací výše uvedených vlastností, rozsahem funkčnosti provozované aplikace a komfortním uživatelským rozhraním aplikace, které snižuje množství energie uživatelem vynakládané na ovládání systému na minimum. Změna výkonu celého systému je umožněna právě obrovskou flexibilitou. QI je škálovatelným systémem i z hlediska zvyšování výpočetního výkonu. Umožňuje provoz na přenosných počítačích, pracovních stanicích, malých počítačových sítích, rozsáhlých podnikových sítích i v prostředí Internetu. Výkon lze postupně zvyšovat doplněním dalších internet konektorů {QI IC), aplikačních serverů (QI AS) a databázových serverů.

Elasticita - Balónový efekt

Obrovská flexibilita systému umožní, aby QI bezezbytku neustále odpovídal Vašim potřebám. Systém je schopen se přizpůsobovat změnám velikosti podniku při jeho růstu i jeho zeštíhlování v době hospodářské recese stejně, jako když nafukujete a upouštíte balón. Rozšiřování či zeštíhlování systému je možné z hlediska počtu uživatelů i počtu používaných funkcí. Tyto unikátní schopnosti jsou podpořeny i adekvátně pružnou obchodní a licenční politikou. Zákazník si může zakoupit vždy jen ty programové funkce, které potřebuje (například : Výpočet DPH, Vydané faktury, Základní skladová evidence, ...). Ty dohromady tvoří propojený funkční celek. Systém roste s uživatelem, neboť se dají kdykoliv postupně doplňovat další programové funkce, které zvyšují jeho užitnou hodnotu. Jsou přitom snadno a rychle integrovatelné do systému, při zajištění stejné rychlosti i spolehlivosti. Systém QI prostě žije se zákazníkem, stává se skutečným digitálním nervovým systémem a přináší tak ochranu do něj investovaných prostředků.

Efektivnost

S QI získáváte více času pro řízení Vaší společnosti, protože Váš systém pracuje a vy o tom ani nevíte. Je připraven plnit Vaše požadavky 365 dnů v roce a 24 hodin denně. Zkracuje vzdálenost mezi Vámi a informacemi, které hledáte. Zrychluje a zkvalitňuje Vaše rozhodování. Každý uživatel se dívá na společná stejná data jinak, svýma vlastníma očima a právě QI mu to umožní. V systému QI se dají veškeré úpravy či přizpůsobení provádět za provozu celého systému, odpadá tak obrovská ztráta času při nucených odstávkách systému spojených s rozběhem nových verzí. Vícevrstvá architektura zaručuje vysokou odolnost systému proti vnějším negativním vlivům a zabezpečuje absolutní konzistenci dat i v případech, kdy je systém vystaven extrémním podmínkám, jako je například výpadek elektrického proudu. Do systému QI je integrován systém WorkFlow, který Vám umožní řídit vybrané pracovní procesy.

Systém QI radikálně snižuje náklady v procesu implementace k zákazníkovi a zároveň je snižuje i při následném udržování aktuální dokumentace k již nasazenému systému, protože analýzy procesů a konfigurace pro zákazníka se provádí nástroji vestavěnými přímo do systému. I projektová dokumentace se tiskne vždy aktuální přímo ze systému a ve zvoleném jazyce. Dalšího výrazného snížení nákladů je možno dosáhnout využitím možnosti snadné dálkové správy systému QI přes Internet nebo přes běžné datové linky.

Uložení dat s minimální datovou redundancí, snižuje celkový objem uložených dat. Systém obsluhy je uživatelsky příjemný díky jednotnému způsobu ovládání všech programových funkcí. Všechny obrazovkové formuláře jsou jednotně uspořádány, což přináší mnoho výhod, např. úspory nákladů při školení uživatelů, snížení chybovosti obsluhy atd. Celkové náklady na pořízení a následný provoz systému (TCO) jsou řádově nižší než u konkurenčních produktů.

Zkrátka v historii Vašeho podniku nebyly nikdy reakce na potřeby trhu tak rychlé, jako mohou být díky QI. Řízení Vaší výroby nebylo nikdy tak operativní, skladové zásoby nebyly nikdy tak nízké, Vaši zaměstnanci nebyli nikdy tak produktivní a Vaši zákazníci nebyli nikdy tak spokojeni jako mohou být díky QI.

Komplexnost

Nikdy nebyl Váš systém tak komplexní jako je QI. QI je řešení, které odstraní obtížnost a zdlouhavost přenosu dat mezi systémy. Pokud jste se doposud vždy při přenosech dat mezi systémy a aplikacemi obávali chyb a komplikací, nyní se můžete klidně soustředit na svou práci. Komplexnost systému QI umožní, že veškeré procesy ve firmě můžete namodelovat jedním systémem. To ovšem neznamená, že systém není pro přenos dat vybaven. Postupně se však dá veškerá agenda podniku přenést do jediného informačního systému, který je skutečným digitálním nervovým systémem Vaší organizace.

Vysoká komplexnost systému nespočívá pouze v něm samotném, ale i v komplexnosti služeb poskytovaných sítí certifikovaných partnerů společnosti DC Concept, kteří jsou Vám vždy k dispozici. Certifikát dává zákazníkovi záruku, že o něj bude pečováno s patřičnou péčí a na špičkové odborné úrovni. Pracovníci partnerů získávají certifikát profesionála po důkladném a náročném proškolení a testování v oblasti technické i obchodní.

Počáteční rozsah systému QI a jeho pozdější rozšiřování závisí jen na zákazníkovi. Je tak možné nabídnout jednoduchý systém pro řízení ekonomických či obchodních činností podniku, systém řízení výroby, komplexní ERP systém, aplikaci typu e-commerce, specializovaný modul pro sledování výroby tepla a podobně a nebo vše najednou. Umístění všech funkcí takto komplexního systému do prostředí Internetu je přitom díky QI IC velmi snadné tak, že bychom mohli před libovolnou aplikaci doplnit ono již typické e-...

Prosperita

Řešení, které zvolíte pro informační systém Vaší společnosti, musí s Vámi držet krok a QI to dokáže. Úspora nákladů ve všech fázích používaní systému QI od implementace až po plný provoz systému a zefektivnění a zjednodušení práce s informačním systémem jsou základní přínosy pro zákazníka. Funkčnost QI je připravena na řešení nejen Vašich potřeb na národním trhu, ale je zaměřena i na uspokojení Vašich potřeb v mezinárodním měřítku. Snadno aplikovatelné a bezchybně fungující řešení zbavuje uživatele trápení, která jinak zažívají při každodenních rutinních úkonech. Řešení, nabízená systémem QI, otevírají cestu k významnému zvýšení produktivity a následně prosperity Vaší společnosti.

DC Concept a.s. vyvíjí, produkuje a prostřednictvím svých certifikovaných partnerů implementuje řešení, které katapultuje Váš podnik na špičku ve Vašem oboru. QI je pevným základem pro úspěšné řízení společnosi jak v současnosti, tak v budoucnosti.

Kontakt na dodavatele