Vision32 LE

Vision32 LE (limitovaná edice) je produkt plně kopírující funkcionalitu systému Vision32. Je určen segmentu malých firem, kde je vnímána potřeba využívat již od začátku kvalitní software, ale kde se ještě nevyplatí obrovské investice do IT. Tento produkt je mimořádně zajímavý právě díky nízké ceně a vysokému výkonu. Jediným omezením je počet položek některých agend. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Obecné vlastnosti

Obecné vlastnosti

ES Vision32 je softwarové vybavení pro střední a větší firmy. Svým rozsahem a možnostmi je ideálním řešením pro náročného zákazníka. Systém vychází z dlouholetých zkušeností získaných s provozem a implementací ekonomického systému Oskar - jeho předchůdce. Aplikace je vytvořená pomocí moderních 32-bitových programovacích nástrojů. Využívá osvědčenou technologii klient-server na bázi jazyka SQL. Při vývoji bylo použito nejnovějších poznatků a technologií z oblasti vývoje 32-bitových aplikací a relačních databází.

Doba implementace systému je závislá na rozsahu. Společnost Vision má však vypracovaný systém zavádění tak, že se implementační doba mimořádně zkracuje a tím i zlevňuje. Za vývojem systému stojí celá řada kvalitních programátorů a analytiků včetně účetních auditorů. Produkt je ryze český a je plně slučitelný s českou legislativou. Společnost Vision se smluvně zavazuje k několikaleté údržbě systému, což Vaši investici velice zefektivňuje.

Filosofie

Filosofie

Stejně jako v systému OSKAR jsou jednotlivé agendy systému vzájemně úzce provázané, avšak díky technologii SQL databází je tato integrace mnohem preciznější a průhlednější. Systém opět pracuje dle metodiky "on-line" zpracování dat. Uživatelské prostředí je navrženo se zřetelem na maximální přehlednost a pohodlnost obsluhy. Programy jsou vybaveny kontextovou nápovědou a uživatelskými příručkami. Z uživatelského hlediska je systém vybaven například inteligentními průvodci - wizardy, nástroji pro spolupráci s Internetem, uživatelsky definovatelné pohledy a prohlížeči, inteligentními správci přístupových práv a podobně.

Systém plně podporuje direktivy evropské legislativy včetně řešení fiskální účetní závěrky, konsolidace a další ve světě běžně používané metodiky. Nesmírně cenné jsou v systému obsažené prvky controllingu a samozřejmě stejně jako u systému Oskar zabudované prvky podpory norem ISO 9000.

Pro účetní bude asi zajímavé uvolnění zásad používání účetní osnovy, zavedení stromové architektury členění organizace a podobně. Nový systém má jednotlivé úlohy mnohem více svázané a mimo účetní část se zaměřuje především na řízení základních činností firmy, počínaje odbytovými úlohami, přes řízení a plánování skladů, řízení a plánování výroby až po snadné zpracování personálních agend.

Pro stávající uživatele systému OSKAR máme připravený program mimořádně příznivého cenového zvýhodnění. Žádný zákazník nebude cenově poškozen nákupem starší verze, navíc zaručujeme plnou kompatibilitu k předchozím datovým strukturám a tím obrovské úspory spojené obvykle se zaváděním nového systému, nehledě na zachování historické posloupnosti dat.

Systémové předpoklady

Systémové předpoklady

Celý systém se skládá z části klientské, obsahující uživatelské rozhraní a z části serverové, kterou tvoří příslušný databázový server. Klientská aplikace je navržena pro spolupráci s následujícími databázovým serverem Sybase ASA 7.x. Uvedený databázový stroje předpokládá na straně serveru následující operační systémy:

  • Windows 95/98, NT, 2000, XP, 2003
  • Novell NetWare
  • Solaris/SPARC , Solaris/Intel
  • HP- UX , IBM AIX
  • Linux


Systém podporuje následující komunikační protokoly:

  • TCP/IP
  • NetBIOS
  • Novell Netware SPX

Klientská aplikace byla vyvinuta v prostředí Borland Delphi a je určena pro práci pod operačními systémy Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP. Při jejím návrhu byl kladen důraz na maximální přehlednost a ergonomii při současné snaze o skloubení principů ovládání, na které byl zvyklý uživatel předchozích verzí systému OSKAR® se standardy běžnými v prostředí Microsoft Windows.

Hardwarové nároky

Hardwarové nároky

Stejně jako u všech databázových systémů pracujících pomocí technologie klient-server je třeba věnovat zvláštní pozornost výkonovému dimenzování počítače plnícího funkci serveru, neboť právě na něj je soustředěna většina databázových a výpočetních požadavků klientů. Nedostatečný výkon serveru pak může zkomplikovat nebo zcela znemožnit funkci celého systému. Nutné hardwarové vybavení serveru obvykle závisí na konkrétním použitém databázovém stroji. V současné době lze za minimální považovat sestavu s procesorem Pentium III a vybavenou cca 10MB volné paměti na každého připojeného a aktivně pracujícího klienta. Na straně serveru zásadně doporučujeme SCSI diskový subsystém.

Na straně klientů je situace výrazně odlišná, neboť požadavky na hardware klientské stanice jsou relativně nízké. V podstatě je lze ztotožnit s požadavky uváděnými výrobcem použitého operačního systému. V každém případě se doporučuje z ergonomických důvodů zajistit určitou výkonovou rezervu i na straně klienta.

Koncepce systému

Koncepce systému

Systém Vision32 byl navržen s ohledem na maximální otevřenost a škálovatelnost vůči koncovému uživateli. Aplikaci je tak možné na straně uživatele široce konfigurovat dle specifických požadavků zákazníka, a to včetně náročnějších úprav, které je možné řešit pomocí externích zásuvných modulů (plug-ins). V oblasti servisních úprav a tvorby externích modulů je vytvořen prostor rovněž pro potenciální zájemce ze strany třetích firem.

Funkční prostor systému je rozdělen do množiny samostatných oblastí, ze které si zákazník může volit kombinace dle svých požadavků a finančních možností. Kdykoliv v budoucnu je možné jednoduše aktivovat další oblasti, pokud se potřeby zákazníka změní.

Uživatelské prostředí klientské aplikace je organizováno do samostatně fungujících prohlížečů umožňujících kromě základních operací se záznamy mnoho dalších užitečných funkcí, jako např. filtrace, třídění, vyhledávání či export dat. Všechny prohlížeče mají stejné a intuitivní ovládání, což usnadňuje práci s aplikací.

Bezpečnost dat

Bezpečnost dat

Bezpečnost dat a ochrana před jejich zneužitím je zajištěna dvojúrovňovým systémem přístupových práv přidělovaných uživatelům, resp. skupinám uživatelů.

Na straně serveru je možné pracovníkům velmi podrobně přidělovat kombinace oprávnění k základním operacím s daty, jako jsou pořizování, odstraňování, úprava či prosté zobrazení záznamů.
Jiným, než registrovaným uživatelům je přístup do databáze a přihlášení do systému zcela znemožněno. Na straně serveru je možné pracovníkům velmi podrobně přidělovat kombinace oprávnění k základním operacím s daty, jako jsou pořizování, odstraňování, úprava či prosté zobrazení záznamů. Jiným, než registrovaným uživatelům je přístup do databáze a přihlášení do systému zcela znemožněno.

Na straně klientské aplikace lze definovat množinu funkcí systému, ke kterým bude mít jednotlivý uživatel či příslušník skupiny přístup. Nepřístupné funkce nejsou pracovníkovi v aplikaci vůbec zobrazeny, což přispívá k přehlednosti a snadnějšímu ovládání.

Celý systém přístupových práv tak umožňuje přizpůsobit privilegia pracovníků charakteru jejich činnosti v podniku.

V případě zvýšených požadavků na bezpečnost dat je k dispozici možnost šifrování jak databázových souborů, tak i datových paketů přenášených po síti mezi serverem a klientem. Tato možnost se stává aktuální například při využití internetu jako přenosového média.

Výstupy a tvorba sestav

Výstupy a tvorba sestav

Informační systémy řeší problematiku výstupů různým způsobem. Některé systémy mají výstupy zabudované bez možnosti změn, k jiným systémům si musíte dokoupit drahé reportovací nástroje.
Vision32 tento problém řeší vlastním návrhářem sestav. Tento návrhář je součástí systému a poskytuje uživatelům vskutku profesionální nástroj pro tvorbu libovolných výstupů.

Návrhář sestav pracuje ve dvou vrstvách.

V první části musí uživatel definovat datový zdroj. Datový zdroj není nic jiného, než databázový dotaz, jehož odpovědí jsou data. Dotaz lze složit pomocí jednoduchých průvodců (této možnosti nejspíše využijí méně zkušení uživatelé) nebo lze rovnou napsat jeden či více SQL dotazů do databáze.

V druhé části může uživatel data získaná dotazem "rozmístit na papíře" - definovat design sestavy. Zde je skutečně nepřeberné množství možností. Sestava může obsahovat sloupce, součty, mezisoučty a jiné aritmetické či řeťezcové operace. Do výstupu lze vkládat grafy, čárové kódy, obrázky, grafické podklady a podobně. Uživatel též může ovlivnit chování výstupu podle výsledku dotazu různými podmínkami. Pře samotný tisk je možno zařadit dotazy směřované na uživatele (pro upřesnění některých vstupních podmínek). Zkušenější uživatel potom jistě ocení vývojářskou nadstavbu nad všemi objekty sestavy. Uživatel potom může doslova naprogramovat vlastní sestavy, výpočty, práci s daty a podobně.
Každá uživatelsky nadefinovaná sestava se ukládá do systému. Uživatel má potom možno sestavu kdykoliv použít z libovolné části systému. Nad definicí sestav existuje též systém přístupových práv, aby bylo možno zajistit přidělování sestav jen vybraným uživatelům.

Samostatnou kapitolou jsou exporty dat. Systém nyní umožňuje každý hotový výstup vytisknout, odeslat e-mailem nebo exportovat do několika nejpoužívanějších formátů (html, rtf, pdf, xls, jpg, bmp, gif, wmf, emf).

Kontakt na dodavatele

Kontakt na dodavatele

www.vision32.cz